Lagets trosgrunnlag

Vi tror på Jesus, ikke bare som det historiske mennesket han uten tvil må ha vært, men som den oppstandne og levende Gud. Derfor ber vi, leser vi i Bibelen og lovsynger ham, fordi vi tar han på ordet når han sier: «Jeg er veien, sannheten og livet».

Videre finner du Lagets trosgrunnlag oppsummert i 14 sentrale punkt.

1. Gud

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er den eneste sanne Gud, evig og uforanderlig, hellig og allmektig, barmhjertig og kjærlig og nærværende overalt. 

2. Bibelen

Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er bindende for Kristi kirke. Bibelen forstås ut fra sitt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans frelsesverk: Guds ord både avslører synden og setter mennesker fri. Slik er Ordet Åndens middel til å skape sann tro på Jesus Kristus. 

3. Skapelsen

Gud har skapt hele verden og holder den oppe. Hvert menneske er skapt i Hans bilde til å være gjenstand for Hans kjærlighet, elske og ære ham, ha evig liv, elske sine medmennesker og forvalte skaperverket. 

4. Synden

Etter syndefallet er hele menneskeheten en slekt av syndere uten fortrolig fellesskap med Gud. Alle står med skyld under Guds hellige vrede og dom, uten mulighet til å frelse seg selv. På grunn av synden er hele skaperverket lagt under forgjengelighet, fellesskapet mellom mennesker er preget av egoisme, og urett tar lett overhånd. 

5. Jesus

Jesus er Messias, Guds Sønn, sann Gud og sant menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria. Han levde et syndfritt og sant menneskelig liv. Han døde på et kors, sto opp legemlig fra døden og ble tatt opp til himmelen som Herre over alt det skapte. 

6. Forsoningen

Gjennom sin offerdød på korset i vårt sted har Jesus Kristus en gang for alle forsonet hele verden med Gud og vunnet seier over synden, døden og djevelen. 

7. Rettferdiggjørelsen

Rettferdiggjørelsen er Guds handling av ufortjent nåde. Den rettferdighet som Jesus Kristus har vunnet for oss tilregnes oss ved troen alene. Gjennom den kan hvem som helst få alle sine synder tilgitt og stå rettferdig framfor Gud. Den som tror på Jesus er i seg selv en synder, men fullkommen rettferdig i Kristus. 

8. Omvendelsen

For å bli frelst må hvert menneske vende om fra synden og tro på Jesus Kristus. Gjennom Guds ord virker Den Hellige Ånd omvendelse som er anger og tro. Ved troen og dåpen tar han sin bolig i mennesket, føder det på ny og innlemmer det i Kristi kirke. 

9. Helliggjørelsen

I det mennesket som er født på ny, skaper Den Hellige Ånd en voksende Kristuslikhet i sinnelag og handling. Det gamle mennesket skal dø og det nye mennesket vokse. Denne kampen fortsetter til forvandlingen ved Kristi gjenkomst. 

10. Kirken

Den hellige, universelle kirke, Kristi kropp, er fellesskapet av alle som tror på Jesus Kristus. Den holdes oppe og fornyes ved Den Hellige Ånd gjennom Guds ord, dåpen og nattverden. 

11. Misjonen

Jesus Kristus er verdens eneste frelser og Herre. Han har gitt sin kirke i oppdrag å gjøre alle folk til disipler og har gitt sin Ånd som utruster med kraft og gaver til dette. Hvert lem på Kristi kropp har del i såvel oppdraget som utrustningen. 

12. Forvalteransvaret

Jesus Kristus er Herre over hele den kristnes liv. Dette forplikter alle kristne til en troverdig livsstil. I Kristus fornyes oppdraget som er gitt til hele menneskeheten; å forvalte skaperverket, ta ansvar i fellesskapet og verden, samt bekjempe ondskap og urettferdighet. 

13. Guds rike

Guds rike er nå midt i blant oss som et nådens og tilgivelsens rike, men har ennå ikke kommet i sin fulle herlighet. Alle kristne deler ennå det falne skaperverkets vilkår med svakhet og forgjengelighet og må lide med Kristus. Midt i dette åpenbares likevel rikets frelsende kraft. Når under og tegn skjer i Jesu navn, er det et tegn på at Guds rike er nær. 

14. Gjenkomsten

Ved tidens slutt skal Jesus Kristus komme synlig tilbake. På hans ord skal alle døde stå legemlig opp igjen, og han skal dømme hvert menneske til evig liv eller evig fortapelse. Da skaper Gud den nye himmel og den nye jord der fullkommen rettferdighet rår og oppretter riket i fullkommenhet.