fbpx

Ønsker du å bli medlem?

I Norge finnes det over 4000 elever og studenter som har blitt med på Laget som lagsmedlemmer! Og vi ønsker gjerne å ha med oss deg også – velkommen!

Som medlem er du med på å skape fellesskap mellom kristne på din skole, du er med på å være disippel på skolen, i tillegg er du med på å gjøre Jesus kjent.

Medlemskapet koster kun 100,- per år.

Du kan også bli medlem i Krussen ved å klikke på lenken under.

Laget er for meg et sted hvor jeg kan være meg selv, møte andre kristne, og her har jeg blitt mer frimodig.

– Rebecca B. Eian

2. Partene

Selger er Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, adr. Holbergs plass 4, 0166 Oslo, epost: post@nkss.no, tlf: 22 99 24 24, org nr 971 524 650 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling fra det tidspunkt kundeforholdet (les: medlemskapet/gaveavtalen) er opprettet.

Dersom kjøperen bruker Vipps, kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som medlemskapet opprettes. Ved gaveavtale vil belastningen skje ved neste aktuelle trekkdato.

Ved betaling med giro, blir giroen til kjøperen utstedt på et senere tidspunkt. Betalingsfristen fremgår av giroen og er på minimum 14 dager fra opprettelse.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har opprettet kundeforholdet, herunder medlemskapet eller gaveavtalen. All levering skjer før eller umiddelbart etter betaling, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre opprettelsen av kundeforholdet.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Heving

Kjøperen kan heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Oppsigelse av faste betalinger

Faste betalinger kan når som helst avsluttes av kjøper. Det opereres ikke med bindingstid på dette, og opprettelse av ytterligere trekk fra kjøper stoppes. Trekk som allerede er generert og står til forfall ihht. til oppsatt avtale fullføres.

Oppsigelse bør skje skriftlig, eller direkte av kjøper i app/system.