fbpx

Om Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder over hele Norge. Vi heier på elevfrivilligheten, og brenner for at unge kristne skal få utøve sin tro i hverdagen, at elever og studenter skal få bli kjent med Jesus, og finne meningsfulle fellesskap med andre troende.

Disippel på skolen

Laget finnes fordi enhver elev er umistelig for Gud, og derfor vil vi gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Hvorfor akkurat på skolen? Om man tror på, elsker og ønsker å følge etter Jesus, får ikke dette livet plass på kun søndager. Livet som en disippel har for stort potensiale til det. Vi har flere hverdager enn søndager, og i oppveksten, flest skoledager. Derfor ønsker vi å heie på og utruste elever og studenter til å være disipler på sine skoler og studiesteder.

Ikke alle går i kirken, men alle går på skolen. Derfor kan det være helt avgjørende for enkelte elever og studenter at dette meningsfulle fellesskapet med disipler eksisterer utenfor kirkens vegger.

Vår kjernevirksomhet

Laget er først og fremst de rundt 230 lokallagene og 4.000 medlemmene som har valgt å engasjere seg, og gi av sin tid og sine ressurser for å dele evangeliet med sine medelever- og studenter. Bak seg har de tusenvis av Lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Lokallagene er selve kjernen av vår virksomhet. Dette er selvstendige elev- og studentstyrte, frivillige lag hvor elever samles på skoler og studiesteder for å dele tro i hverdagen.

Laget kan se ulikt ut fra skole til skole, men felles for mange lokallag er at man samles regelmessig i friminuttene for å be sammen, lese Bibelen, kanskje lovsynge sammen, og samtale rundt ulike relevante temaer for livet som kristen, gjerne ved hjelp av Lagslunsj. Som regel deler man også er måltid sammen. Noen lokallag setter i tillegg aktiviteter høyt.

Visste du for eksempel at du ved å starte et lokallag på din skole eller studiested kan du søke om penger til aktiviteter og initiativer som dere har lyst til å sette i gang?

Hva gjør et lokallag?

Et skole- eller studentlag samles normalt på skolen eller studiestedet i skoletiden. Mange lokallag samles ukentlig, men man kan også samles sjeldnere. På lokallagsmøtene er det elevene selv som bestemmer hva man skal gjøre.

I tillegg arrangerer ofte lokallagene andre arrangementer enn lokallagsmøter. Dette kan være Grill en kristen, Skepsisuka, Velkommen til, eller Godhetsuka. I hovedmenyen under Ressurser og Konsepter kan du lese om alle mulighetene lokallagene våre har for å drive et lokallag.

De regelmessige møtepunktene i studentlag avhenger av hva studentene selv vil og hva som passer dem best. Felles for mange lag er likevel ingredienser som bibel, bønn og fellesskap.

Flere av våre lokallagsledere samlet for ledertrening og fellesskap høsten 2022.

Hva vi kjemper for

Vi mener at skolene og studiestedene skal være mangfoldige og livssynsåpne.
Elever skal ha friheten til å utøve deres tro, samles på skolene, og gi uttrykk for det de mener og tror på.

Vi heier på elevfrivilligheten, og kjemper for trosfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet.

Hva vi står for

Vi står for sannhet, frihet og fellesskap.

Sannhet rommer Guds sannhet og Hans Ord. Jesus sier i Bibelen: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri!». I Laget jobber vi aktivt med å finne svar på hva som er sannhet her i verden.

Frihet rommer trosfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, men peker også på friheten vi ar i Jesus Kristus, kjernefortellingen i evangeliet.

Fellesskap betegner DNA-et til Laget, samtidig som det peker på det grunnleggende kristne fellesskapet.

Demokratisk organisert

Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er Lagets lovgivende myndighet og avholdes annen hvert år. Generalforsamlingen velger Landsstyret, som er generalsekretærs arbeidsgiver og Lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen. Her er noen av de viktigste dokumentene fra Lagets generalforsamling 2020. Klikk på lenken for å laste dem ned:

Landsstyret

Det sittende landsstyret er valgt til å lede Laget i perioden 2022 – 2024. Det består av disse personene:

 • Svein Aksel Nakkestad – leder
 • Vilde Mari Reinertsen – nestleder
 • Karina Andersen
 • Marius Økland
 • Sander Høyland
 • Karoline Nyhaug
 • Mikael Orre Rye
 • Marte Hodne – ansattrepresentant

Vararepresentanter:

 • Eivind Svenningsen
 • Martin Jakobsen
 • Malin Haughom
 • Reidar Røyset Almedal

Representantskapet

Det sittende representantskapet har som oppgave å kontrollere at Landsstyret jobber i henhold til Lagets lover og trosgrunnlag. For perioden 2022 – 2024 består det av disse personene:

 • Asbjørn Aandstad
 • Jens Petter Johnsen
 • Ariane Caixeta Thingnæs
 • Ragnhild Kristensen Bøhler
 • David Fredriksen

Lagets trosgrunnlag

Vi tror på Jesus, ikke bare som det historiske mennesket han uten tvil må ha vært, men som den oppstandne og levende Gud. Derfor ber vi, leser vi i Bibelen og lovsynger ham, fordi vi tar han på ordet når han sier: «Jeg er veien, sannheten og livet».

Videre finner du Lagets trosgrunnlag oppsummert i 14 sentrale punkt.

1. Gud

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er den eneste sanne Gud, evig og uforanderlig, hellig og allmektig, barmhjertig og kjærlig og nærværende overalt. 

2. Bibelen

Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er bindende for Kristi kirke. Bibelen forstås ut fra sitt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans frelsesverk: Guds ord både avslører synden og setter mennesker fri. Slik er Ordet Åndens middel til å skape sann tro på Jesus Kristus. 

3. Skapelsen

Gud har skapt hele verden og holder den oppe. Hvert menneske er skapt i Hans bilde til å være gjenstand for Hans kjærlighet, elske og ære ham, ha evig liv, elske sine medmennesker og forvalte skaperverket. 

4. Synden

Etter syndefallet er hele menneskeheten en slekt av syndere uten fortrolig fellesskap med Gud. Alle står med skyld under Guds hellige vrede og dom, uten mulighet til å frelse seg selv. På grunn av synden er hele skaperverket lagt under forgjengelighet, fellesskapet mellom mennesker er preget av egoisme, og urett tar lett overhånd. 

5. Jesus

Jesus er Messias, Guds Sønn, sann Gud og sant menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria. Han levde et syndfritt og sant menneskelig liv. Han døde på et kors, sto opp legemlig fra døden og ble tatt opp til himmelen som Herre over alt det skapte. 

6. Forsoningen

Gjennom sin offerdød på korset i vårt sted har Jesus Kristus en gang for alle forsonet hele verden med Gud og vunnet seier over synden, døden og djevelen. 

7. Rettferdiggjørelsen

Rettferdiggjørelsen er Guds handling av ufortjent nåde. Den rettferdighet som Jesus Kristus har vunnet for oss tilregnes oss ved troen alene. Gjennom den kan hvem som helst få alle sine synder tilgitt og stå rettferdig framfor Gud. Den som tror på Jesus er i seg selv en synder, men fullkommen rettferdig i Kristus. 

8. Omvendelsen

For å bli frelst må hvert menneske vende om fra synden og tro på Jesus Kristus. Gjennom Guds ord virker Den Hellige Ånd til omvendelse som er anger og tro. Ved troen og dåpen tar han sin bolig i mennesket, føder det på ny og innlemmer det i Kristi kirke. 

9. Helliggjørelsen

I det mennesket som er født på ny, skaper Den Hellige Ånd en voksende Kristuslikhet i sinnelag og handling. Det gamle mennesket skal dø og det nye mennesket vokse. Denne kampen fortsetter til forvandlingen ved Kristi gjenkomst. 

10. Kirken

Den hellige, universelle kirke, Kristi kropp, er fellesskapet av alle som tror på Jesus Kristus. Den holdes oppe og fornyes ved Den Hellige Ånd gjennom Guds ord, dåpen og nattverden. 

11. Misjonen

Jesus Kristus er verdens eneste frelser og Herre. Han har gitt sin kirke i oppdrag å gjøre alle folk til disipler og har gitt sin Ånd som utruster med kraft og gaver til dette. Hvert lem på Kristi kropp har del i såvel oppdraget som utrustningen. 

12. Forvalteransvaret

Jesus Kristus er Herre over hele den kristnes liv. Dette forplikter alle kristne til en troverdig livsstil. I Kristus fornyes oppdraget som er gitt til hele menneskeheten; å forvalte skaperverket, ta ansvar i fellesskapet og verden, samt bekjempe ondskap og urettferdighet. 

13. Guds rike

Guds rike er nå midt i blant oss som et nådens og tilgivelsens rike, men har ennå ikke kommet i sin fulle herlighet. Alle kristne deler ennå det falne skaperverkets vilkår med svakhet og forgjengelighet og må lide med Kristus. Midt i dette åpenbares likevel rikets frelsende kraft. Når under og tegn skjer i Jesu navn, er det et tegn på at Guds rike er nær. 

14. Gjenkomsten

Ved tidens slutt skal Jesus Kristus komme synlig tilbake. På hans ord skal alle døde stå legemlig opp igjen, og han skal dømme hvert menneske til evig liv eller evig fortapelse. Da skaper Gud den nye himmel og den nye jord der fullkommen rettferdighet rår og oppretter riket i fullkommenhet.