fbpx

Rektornekt

Kristne skolelag møtes vanligvis på skolen i lang-friminuttet, storefri eller midttime (kjært barn har mange navn) for å snakke, be, spise lunsj, ha en andakt, en lek eller lese Bibelen. Til dette formålet har skolelag over hele Norge fått tildelt klasserom eller andre egnede lokaler av skolen til å møtes i over 100 år, fordi skolen og samfunnet ser på engasjerte elever som organiserer seg som utelukkende positivt. Dessverre ser vi nå et økende antall skoleledere som ikke lenger ønsker å legge til rette for elevstyrt aktivitet, eller som mangler kunnskap om hvilke retningslinjer opplæringsloven og utdanningsmyndighetene gir i forhold til dette. 

 

Hva er rektornekt?

Rektornekt = Når rektor nekter elever tilgang til rom for sine elevstyrte og åpne lagsmøter, eller pålegger dem urimelige krav eller begrensninger knyttet til sin virksomhet.

Før vi gir noen eksempler på skikkelig dårlige begrunnelser for å nekte elevinitierte lag tilgang til rom, må det sies at er rektor er øverste leder på den enkelte skole. Derfor er det klokt å etablere en tidlig og god dialog med rektor dersom dere ønsker å arrangere lagsmøter på skolen. De aller fleste skoleledere vil heldigvis være positiv til dette(!), men stadig oftere forteller elever om avslag som dette:

Påstand: Det er forbudt med forkynnelse på skolen.

Svar:

Fra og med august 2024 sier opplæringslova at «Opplæringa skal ikkje vera forkynnende.» Kunnskapsministeren forstår forkynnelse som å «formidle eller overbevise om et bestemt livssyn», som for eksempel kristen tro eller livsynshumanisme.
 
Skolelag er derimot ikke en del av opplæringen. «Forslaget til forbud mot forkynnelse i all opplæring påvirker dermed ikke denne typen virksomhet» sa kunnskapsministeren om saken da den var opp i Stortinget 2023.

Elevene kan forkynne så mye de vil! Dette er en del av deres grunnleggende tros- og ytringsfrihet som er vernet i opplæringslovens formål. Elever er også fri til å arrangere lagsmøter som er forkynnende.

Hvis rektorer antyder noe annet, kan det tyde på at de ikke er oppdatert om gjeldende lovverket eller at de bare lider av litt sekulær berøringsangst mot kristen forkynnelse. Da er det bare til å opplyse dem om bedre viten!

Svar: Livssynsnøytral som begrep finner man hverken i opplæringsloven eller i vedtatt politikk. Livsynsåpen er derimot et ord som et samlet politisk Norge har stilt seg bak for å definere vår felles holdning til hverandres tro. Det betyr at man skal oppmuntre elever til å være åpen om troen sin, som en ressurs, snarere enn å forsøke å kneble dem som om de er et problem.

Når rektor forsøker å avvise elevinitierte lagsaktiviteter som som er åpen for alle, fordi skolen skal være «livssynsnøytral», er det ofte i mangel på kunnskap om saksfeltet. Elever kan derfor frimodig utfordre en slik påstand med bedre kunnskap.

Svar: Ja, selvfølgelig. Så lenge aktiviteten er elevstyrt, demokratisk og åpen for alle så bør den likebehandles.

Tilsvar: Kristne skolelag trenger hverken et bønnerom eller et spesielt tilrettelagt rom, men ønsker bare et å samles rundt noe som er viktig for dem. Det klarer de aller fleste skoler å legge til rette for.

Svar: Når rektor stempler elevers tro- og trosuttrykk som en kilde til konflikt, så kan de ha brutt opplæringslovens paragraf 9A om retten til et trygt og godt skolemiljø. 

I forbindelse med at en gruppe elever ved Sagatun ungdomsskole ble nektet tilgang til rom, sa Likestillings- og diskrimineringsombudet til NRK at «Å nekte elevar å samlast om religiøse aktivitetar i skuletida på generelt grunnlag, kan reknast som inngrep i religionsfridommen til elevane og det reiser spørsmål om diskriminering.»

Ta kontakt med din lokale lagsarbeider slik at vi kan hjelpe deg i en slik sak.

Noen skoler har begrenset mulighet til å låne ut rom. Av den grunn, eller andre hensyn har de derfor valgt å ikke låne ut rom til noen form for elevstyrt aktivitet. En slik begrunnelse kan være helt real, men det er god grunn til å stille noen oppfølgingsspørsmål før man godtar den endelige konklusjonen:

– Er slike retningslinjer vedtatt og kan man i så fall få se vedtaket?

– Får andre grupper tilgang til rom?

– Hvis ja, hva er i så fall årsaken til at et kristent skolelag ikke skal få slik tilgang?

– Hvis nei, kan det likevel være grunn til å gi lagsmøte en prøveperiode, for å se hvordan det går?

Svar: Denne måten å argumentere på har flere problemer. For det første arrangeres ofte lagsmøter i langfriminuttet, som er dedikert til spising av lunsj. At man legger opp til at det er noe matservering er derfor helt rimelig.

At skolen dessuten skal diktere innholdet på en elevstyrt aktivitet, kan være et brudd på dennes organisasjonsfrihet.

Til det praktiske forholdet, så kan det finnes gode grunner for at elevlag ikke får spise mat andre steder enn kantinen eller at de ikke får markedsføre det, men da må dette håndheves konsekvent. 

Å argumentere for at elever har et «lokkemotiv» er en ufin måte å å tillegge elever motiver på. I 2018 skrev NRK om skolelaget i Sirdal som ble nektet å servere såkalte lokkeboller, det endte med at bolleforbudet ble opphevet

For å feire laget vi i den anledning en helt egen oppskrift på lokkeboller, som du finner her.

Da en gruppe elever i Sogndal ikke lenger fikk lov til å låne rom til lagsmøte med en lignende begrunnelse, ble saken deres løftet helt til Stortinget og kommunen måtte endre sine retningslinjer.

Det er i det hele tatt absurd av en voksen skoleleder å antyde at elevstyr aktivitet, som er åpen for alle, er eksluderende bare fordi ikke alle på skolen er kristne. Det er omtrent like teit som å si at det er eksluderende å spille fotball, game eller like brettspill bare fordi det finnes folk som ikke liker det.

I 2021-08 gikk det ut et skriv til landet skoleledere fra Udir hvor de ønsker å begrense religiøse organisasjoners mulighet til å dele ut religiøse bøker til elever i skolen, fordi det kunne forstås forkynnende.

Kunnskapsministeren gjorde det imidlertid klart i Stortingets spørretime at et slikt forbud ikke var ment for å ramme kristne skolelag. De er med andre ord fri til å både snakke om hva de vil, forkynne, lese i Bibelen og endatil gi Bibler i gaver om de ønsker det.

Utdeling av materiell utenfor lagsmøtene må imidlertid alltid avklares med rektor først.

Å legge begrensninger på hva elever får lov til å snakke om med hvem er en urimelig inngripen i elevers ytringsfrihet. I de tilfeller hvor rektor setter foten ned for å kunne henge opp plakater eller stå på stands, må man kunne forvente at dette praktiseres konsekvent i møte med all elevfrivillighet og at det ikke bare er  et uttrykk for hva rektor liker og ikke liker av innhold

I 2018 gikk det ut et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet til alle landets skoleledere med oppfordringen om at «Barns og ungdoms initiativ bør heies frem og støttes opp om både lokalt og nasjonalt.» I skrivet blir landets rektorer bed om å «anerkjenne de unges engasjement ved å prioritere deres aktiviteter og organisasjoner.»

Skrivet var en videreføring av den praksis som tidligere regjeringer har ført og har også langt på vei blitt bekreftet av dagens regjering (2022-05).

Dette kan du/dere gjøre som elev dersom du har forsøkt å få tilgang til lokaler for å drive skolelag, men har opplevd rektornekt:

  • Kontakt din lokale lagsarbeidet for hjelp og støtte.
  • Be rektor om å få avslaget skriftlig og med en begrunnelse.
  • I tilfelle avslaget beror på en misforståelse, så send et høflig svar til rektor hvor du/dere oppklarer misforståelsen.
  • Dersom rektor fastholder sitt avslag, kan du sende følgende skriv til rektor: Vedlagt skriv.
  • Derom rektor fastholder sitt avslag, kan avslaget ankes til rektors administrative eller politiske leder.
  • Det er også svært positivt når foreldre involverer seg på vegne av barna sine, enten gjennom FAU eller som enkeltpersoner.

 

De ansatte i Laget har erfaring med å håndtere rektornekt og vil gjerne hjelpe dere. Ofte, men ikke alltid, blir det opprinnelige vedtaket omgjort og skolelagene får likevel lov til å møtes i skolens lokaler. Derfor kan det være vel verdt det å gå noen ekstra runder med skolen. Det er imidlertid viktig at elevene selv er motivert for og ønsker det. Vi skal uansett støtte dere.